__1.NEDĚLE ADVENTNÍ__

                  BŮH PŘICHÁZÍ,

ABY PŘED NÁMI OTEVŘEL NOVOU PERSPEKTIVU

Prorok Izaiáš jako maják ukazuje cestu, po níž může Bůh přijít ke svému lidu, a to cestu očištění lidského srdce.

,,Ty, Hospodine, jsi náš otec, ,náš vykupitel' je tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine, že jsme zbloudili ze svých cest, že nám zatvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň?" 

A  evangelium Markovo pak vyzývá k bdělosti, protože nevíme, kdy příjde pán domu.

Kniha proroka Izaiáše, která nás v letošním roce provází téměř celým adventem, ale zejména v prvních dvou týdnech, nese stopy působení několika prorockých postav v různých obtížných dobách: to , co však mají společné, je víra, že Hospodin je zachránce, že Hospodin má pro člověka připravenou skvělou budoucnost. Tuto jistotu nemohou zničit ani války, ani vyhnanství, ba ani lidský hřích. Bůh tvoří vše nové - a tvoří to pro člověka.

                    K ZAMYŠLENÍ

Bůh přichází do tohoto světa, avšak my lidé jsme zaujati jinými věcmi. Máme své starosti, své problémy, své zájmy, často tak odlišné od Božích zájmů. První neděle adventní nás ústy proroka Izaiáše i evangelia vyzývá, abychom se zastavili, pohlédli zpět, zda jdeme po správné cestě, a nalezli opět správnou orientaci a novou motivaci. Možná chodíme v kruhu a vůbec to nevidíme, možná stojíme na místě, možná dokonce spíme na vavřínech. Bůh však přichází jako ten, komu na nás záleží a kdo od nás bude chtít odpověď na otázku: ,,Věříš mi?" Bůh ovšem nechce nic neznamenající formální ujištění, nýbrž odvahu svěřit se mu do rukou, neboť má pro nás připravenou skvělou budoucnost. Jen důvěra v jeho lásku v nás otevírá naději, jen díky ní můžeme věřit v budoucnost, i když ji nemáme pevně v rukou a přestože přítomnost nijak růžově nevypadá.

Celým prvním týdnem se nesou přísliby Boží skrze proroka Izaiáše. Izaiášovo poselství můžeme vnímat jako výzvu, abychom neztráceli nervy a chuť jít dál, i když si o sobě ani světě nemůžeme dělat iluze.

                     K ROZJÍMÁNÍ

Bůh přichází jako ten, kdo před námi  otevírá novou perspektivu. Jsme schopni tomu uvěřit? Zastavme se proto na chvíli nad otázkou ,, Co mi Bůh může nabídnout?"  nebo ,,Co od něho čekám?" ,,Čekám od Boha vůbec něco pro svůj život v tomto okamžiku?" Zkusme vzít vážně Boží příslib, jak ho vyjádřil prorok Izaiáš:

,,Pán, Hospodin, setře slzu z každé tváře. Odejme hanbu svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten den se řekne: Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy," (Iz 25,8n - z prvního čtení ve středu 1. adventního týdne).

 Na adventním věnci je rozsvícena první svíce, mou první svící, kterou ozařuji stezku pro Boha do svého života, je svíce mé důvěry v Boží lásku.

                            MODLITBA                 

Modleme se o důvěru, že Bůh právě k nám, ke každému z nás přichází, aby nám nabidl novou budoucnost, svou budoucnost snámi.

,,Bože Otče, veliký a silný, děkuji ti za tvou přítomnost v mém životě a prosím posilij mou důvěru v to, že máš mou osobní budoucnost i budoucnost celého světa pevně ve své ruce. Veď mne prosím právě v těchto dnech tak, aby má důvěra v tvou lásku byla stále silnější. Amen"

                                                                         Zdroj: Katolický týdeník